[Answered] Xác định quỹ đạo chuyển động biết chất điểm chuyển động với phương trình:x=2sint+5,y=2cost-3

Xác định quỹ đạo chuyển động biết chất điểm chuyển động với phương trình:x=2sint+5,y=2cost-3

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.