[Answered] Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên . tính và in ra màn hình trung bình cộng của ba

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên . tính và in ra màn hình trung bình cộng của ba số nguyên đó

a. sử dụng lệnh gán : a = 3 b = 5 c = 8b. Sử dụng lệnh nhập : nhập số bất kì từ bàn phím

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.