[Answered] Trái phiếu của công ty S hiện được bán với mức giá $955, lãi suất coupon là 12% trả lãi hàng

Trái phiếu của công ty S hiện được bán với mức giá $955, lãi suất coupon là

12% trả lãi hàng năm, mệnh giá là $1.000, thời gian đáo hạn là 15 năm. Hãy
tính YTM của trái phiếu.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.