[Answered] Tại sao không gọi là tầng lớp, đội ngũ công nhân mà gọi giai cấp công nhân

Tại sao không gọi là tầng lớp, đội ngũ công nhân mà gọi giai cấp công nhân

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.