[Answered] Sục 17,92 lít (đktc) khí CO2 vào 250ml dung dịch chứa Ca(OH)2 0,5 Mol và NaOH 1M thu được dung

Sục 17,92 lít (đktc) khí CO2 vào 250ml dung dịch chứa Ca(OH)2 0,5 Mol và NaOH 1M thu được dung dịch A. Tính C Mol của dung dịch A. Coi thể tích dung dịch không đổi

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.