[Answered] Q = 8. 10-6C đặt trong không khí, điện tích q = – 10. 10-6C di chuyển trên đường thẳng xuyên

Q = 8. 10-6C đặt trong không khí, điện tích q = – 10. 10-6C di

chuyển trên đường thẳng xuyên qua Q,
từ M cách Q một khoảng 100cm, lại
gần Q thêm 50cm. Tính toán công suất của
trường điện trong chuyển đổi đó?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.