[Answered] Một vật được thả rơi tự do với g=10m/s2. Cũng tại nơi ấy 0,5s sau người ta thả vật thứ

Một vật được thả rơi tự do với g=10m/s2. Cũng tại nơi ấy 0,5s sau người ta thả vật thứ 2. Tìm thời gian chạm đất và độ cao nơi thả vật.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.