[Answered] Một hchc A có công thức CnH2nO2 tác dụng với 90,91ml dd NaOH 8% (d=1,1 g/mol) ( lượng NaOH dùng

Một hchc A có công thức CnH2nO2 tác dụng với 90,91ml dd NaOH 8% (d=1,1 g/mol) ( lượng NaOH dùng vừa đủ ) theo tỉ lệ mol 1:1 cho 2 sản phẩm có tổng khối lượng là 25,6(g)

a) tính khối lượng của A
b) xác định CTPT của A

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.