[Answered] Đề bài: Theo em, thông điệp của “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” ngày nay còn có ý nghĩa không?

Đề bài: Theo em, thông điệp của “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” ngày

nay còn có ý nghĩa không? Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 500
|- 1500 chữ) bàn về vấn đề đó?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.