[Answered] Con đường vận chuyển nước vậy ông chất khoáng qua thành tế bào sang bào ở thực vật có đặc

Con đường vận chuyển nước vậy ông chất khoáng qua thành tế bào sang bào ở thực vật có đặc điểm gì ?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.