[Answered] Có hai điện tích q và -2q đặt cách nhau 10 cm. Hỏi tại điểm nào trên đường nối hai

Có hai điện tích q và -2q đặt cách nhau 10 cm. Hỏi tại điểm nào trên đường nối hai điện tích ấy điện trường triệt tiêu

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.