[Answered] Câu 1. Ngôn ngữ lập trình là A. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. B. ngôn ngữ dùng

Câu 1. Ngôn ngữ lập trình là

A. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính.
B. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính.
C. các dãy bít.
D. chương trình dịch.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.